ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិផែនទីដារាងម្អូបអាហារនៃបងប្អូនអន្តោប្រវេសន៍

ទីក្រុងតៃប៉ិផែនទីដារាងម្អូបអាហារនៃបងប្អូនអន្តោប្រវេសន៍

ទីក្រុងតៃប៉ិផែនទីដារាងម្អូបអាហារនៃបងប្អូនអន្តោប្រវេសន៍
ម្ហូបថៃ

ថៃហុងម្ហូបថៃ
អាស័ដ្ឋានលេខ 2 ផ្លូវសុងគីន
2345-0885
 
 

ភោជនីយដ្ឋានស៊ាងឈូម្ហូបថៃ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 9 ជាន់ទី 1 ផ្លូវ 147 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវជីឡុង       
2749-1988
 

ហាងម្ហូបថៃ   
អាស័ដ្ឋានលេខ 219 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវទីងចូវ      
2367-0739
 
ស៊ែវឌុងឆាហ្វឺ & ម្ហូបថៃស្រស់ 
អាស័ដ្ឋានលេខ ផ្សាររាត្រីស៊ីងមីងលីងសែក (ស៊ែវឌុងឆាហ្វឺលក់តាមសាយ៉ាបតូបលេខ 066 . ម្ហូបថៃស្រស់តូបលេខ 083)    
ទូរស័ព្ទដៃ : 0970-067907
0929-753260(លេខតូប 066)
0925-230625(លេខតូប 083)
 
 
Lisa ម្ហូបថៃ     
អាស័ដ្ឋានលេខ 215 ជាន់ទី 1 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវយ៉ុងទឺរ     
0989-772-284
2553-6803
 
 
ម្ហូបថៃស៊ែវភូជីរ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 1 ចក្រ 102 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវមូកចាក សង្កាត់ហ្វិនសាន  
2234-6727
 
 
ភោជនីយដ្ឋានឡៃម្ហូបអ៊ីនថៃ
អាស័ដ្ឋានលេខ 57 ផ្លូវស៊ីងម៉ីង      
2789-2645
 
 

ម្ហូបថៃពីដើមកំណើត    
អាស័ដ្ឋានលេខ 123 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវណានកាំង      
2651-9356
0982-278947
 
 

សាលអឺបរិភោគម្ហូបអាហារថៃភូមា      
អាស័ដ្ឋានលេខ 339 ផ្លូវជីងហ៊ូរ       
2630-7618
0911-011-876
 
 

យូហ្សេនម្ហូបថៃ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 229 ខ័ណ្ឌទី 2 សង្កាត់ណីហ៊ូរ
2790-5117
0981-185117
 
 
ម្ហូបថៃហួយយៀន  
អាស័ដ្ឋានលេខ 362-4 ផ្លូវ លីកសាន      
0985-805168
 


ម្ហូបវៀតណាមហាងលក់ម្ហូបហ័ងស៊ីន  
អាស័ដ្ឋានលេខ 793 ខ័ណញឌទី 4 ផ្លូវប៉ាក់ទឺរ 
2747-1395
 
 
ឡុងយូសៀង  
អាស័ដ្ឋានលេខ 201 ជាន់ទី 1 ផ្លូវស្យុងសាន   
2720-6581
0930-174-228
 
 
356 សាលប្រជុំម្ហូបអាហារ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 11 ចក្រផ្លូវ 6 ផ្លូវលេខ395 ខ័ណ្ឌទី 4 ផ្លូវស៊ីងអ៊ីក 
2720-7356
 
 

អ៊ូឌិងយៀហ្វុងប្រទេសវៀតណាមហាងមី      
អាស័ដ្ឋានលេខ 2 ចក្រផ្លូវ 167 ផ្លូវលេខ 30 ផ្លូវយ៉ុងជីរ    
2764-9696
 
 
គុយទាវវៀតណាមហាងមីជឹងចែវ 
អាស័ដ្ឋានលេខ 177 ជាន់ទី 1 ផ្លូវស្យុងសាន   
2765-5068
 
 
អាហារសម្រន់វៀតណាមពន្លឺ 
អាស័ដ្ឋានលេខ 8 ផ្លូវលេខ 132 ផ្លូវហ្វូរលីង     
2758-3823
0963-336918
 
 

ម្ហូបវៀតណាម
អាស័ដ្ឋានលេខ 55 ផ្លូវអាជីរ   
2735-7080
 
 

ហាងបាយម្ហូបវៀតណាមអាស៊ែង 
អាស័ដ្ឋានលេខ 4 ផ្លូវលីងចាំង
2732-4889
0938-505654
 
 
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបអាស៊ីរម្ហូបវៀតណាមថៃ  
អាស័ដ្ឋានលេខ 34 មាត់ចក្រ ផ្លូវអានជីរ       
87325180
 
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមយាកលៀន     
អាស័ដ្ឋានលេខ 1 ផ្លូវលេខ 99 ខ័ណ្ឌទី3 ផ្លូវស៊ីងអ៊ីក     
2705-5598
 
 

ម្ហូបវៀតណាមឡុងហ៊ួច 
អាស័ដ្ឋានលេខ 169 ផ្លូវស្យុងសាន 
2767-0907
 
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមថោវជីក 
អាស័ដ្ឋានលេខ 25 លេខ១ ផ្លូវលេខ 186 ខ័ណ្ឌទី២ ផ្លូវជៀនគ័រប៉ិ 
2517-0282
 
 

ហាងបាយមីអាលួន       
អាស័ដ្ឋានលេខ 12 ចក្រផ្លូវ 108 ផ្លូវឡៅលីង   
8712-9223
0921-134441
 
 

ហាងម្ហូបវៀតណាមជីងទៀន
អាស័ដ្ឋានលេខ 2 ចក្រផ្លូវ 14 ផ្លូវលេខ518 ផ្លូវប៉ិអាន     
2532-7466


ហាងវៀតណាមអាជឹន   
អាស័ដ្ឋានលេខ 186 ផ្លូវហ្គីជី   
2549-3255
 

ហាងវៀតណាមស៊េអឺ     
អាស័ដ្ឋានលេខ 65 ផ្លូវ ទីងសឺលីវ័នតា    
2302-3759
 
 
ហាងគុយទាវម្ហូបវៀតណាម  
អាស័ដ្ឋានលេខ 51 ចក្រផ្លូវ 28 ផ្លូវ តុងយៀន
0961-180777
 

 

ហាងបាយវៀតណាមស៊ីកុង   
អាស័ដ្ឋានលេខ 2 ចក្រផ្លូវ 14 ផ្លូវលេខ36 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវស៊ីងឡុង  
2934-8717
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាម
អាស័ដ្ឋានលេខ 86 ផ្លូវប៉ោអ៊ីក សង្កាត់ហ្វិនសាន   
8661-4115
 

ហាងបាយវៀតណាមអាលីន 
អាស័ដ្ឋានលេខ 322 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវម៉ុកចាក  
0916-208158
 
 
ហាងមីស្រឡាញ់ផ្ទះ 
អាស័ដ្ឋានលេខ 11 ខ័ណញឌទី១ ផ្លូវជៀវច័ង 
2783-2880
 
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមអាស៊ួយ -អ្នកស្រីវៀតណាម 
អាស័ដ្ឋានលេខ 4 ផ្លូវលេខ 596 ខ័ណ្ឌទី៧ ផ្លូវចុងស៊ែកតុង 
0954-056430ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមលាវជីក  
អាស័ដ្ឋានលេខ 8 ផ្លូវលេខ 166 ផ្លូវឆុងយ៉ាំង  
2785-3758
 
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមហ៊ុងរ៉ាន់  
អាស័ដ្ឋានលេខ 2 ចក្រផ្លូវ 71 ផ្លូវចែងណាន   
2658-8110
 
 

ហាងវៀតណាមអាឈីង
អាស័ដ្ឋានលេខ 47 ផ្លូវស៊ីងណាន    
0987-048230
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមភូមិកំណើតវៀតណាម   
អាស័ដ្ឋានលេខ 34 ផ្លូវហ្វិនឆាំង     
2832-2568
 
 
ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមម៉ីលាវ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 81 ចក្រផ្លូវ 40 ខ័ណ្ឌទី4 ផ្លូវឆិនទឺរ      
2886-7252
 
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាម
អាស័ដ្ឋានលេខ 132 ផ្លូវហ្វូរហ័រ
2834-6268
0955-911838
 

ហាងវៀតណាមចាវៗ     
អាស័ដ្ឋានលេខ 289 ផ្លូវជឺស៊ីង
2858-1559
  

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមស៊ែវអ៊ីក  
អាស័ដ្ឋានលេខ 20 ចក្រផ្លូវ 1 ផ្លូវលេខ241 ផ្លូវជីងចូវ     
2506-2676
 

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបវៀតណាមវ័ងអាន  
អាស័ដ្ឋានលេខ 115 ផ្លូវឡាន់ចូវ      
2595-7697
 
 
ម្ហូបចិនដីគោក

គុយទាវឆ្អឹងជំនីប៉េងប៉ោះស៊ែវហាំងចូវ  
អាស័ដ្ឋានលេខ 1-3 ផ្លូវលេខ 158 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវប៉ាក់ទឺរ 
2570-0525
 
 
ម្ហូបហូបបួសពិសេសយូណានយូន 
អាស័ដ្ឋានលេខ 46 ចក្រផ្លូវ 5 ផ្លូវលេខ 147 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវជីរឡុង  
2767-2016
 
 
ហាងលក់ប្រអប់បន្លែជេងស៊ូ
អាស័ដ្ឋានលេខ 6 ចក្រផ្លូវ 3 ផ្លូវលេខ 216 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវចុងស៊ែវតុង    
2771-0883
 
 

មួយពាន់អត្ថន័យមីសួរគុយលីន
អាស័ដ្ឋានលេខ 24 ចក្រផ្លូវ 115 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវចុងច័ងលីម៉ីងសិនតុង
2536-1822
 
 
 
ម្ហូបសប្បាយរីករាយ
អាស័ដ្ឋានលេខ 48 ផ្លូវហោយលីង  
0955-583188
 
 

មីថ្វីដៃខ្លួនប៉ោវកុងហ្វូរ  
អាស័ដ្ឋានលេខ 43 ផ្លូវស៊ោងលាង  
2552-8853
 
 
ម្សៅខ្យងលាវចូវ   
អាស័ដ្ឋានលេខ 175 ផ្លូវគ័ងចូវ       
2306-1636
 
 

មីគោកហ្វូរចូវ 
អាស័ដ្ឋានលេខ 19 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវ គួយយ៉ាំង  
2371-1087
 
 
នំគាវឆ្ងុយក្រអូបហៃទី   
អាស័ដ្ឋានលេខ 168 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវ ហឺរភីងស៊ី
2302-5666
0928-515819
 
 
 
 

ហាងមីលក្ខណៈឆុងឆីង      
អាស័ដ្ឋានលេខ 299 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវណានកាំង       
0935-392338
 
 

ហាងចែងតុង
អាស័ដ្ឋានលេខ 1 ចក្រផ្លូវ 2 ផ្លូវលេខ 145 ខ័ណ្ឌទី១ ផ្លូវជៀចុង    
2788-7032
 
 

ផ្កាក្រអូប
អាស័ដ្ឋានលេខ 49 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវ ជៀវច័ង   
2789-2152
 
 

អាហារដ្ឋានក្មងស្រីអេរីដា  
អាស័ដ្ឋានលេខ 251 ផ្លូវរ៉េចគ័ង     
2657-0621
 
 

មីឈួនហ្សីជឺណាប៉ិ  
អាស័ដ្ឋានលេខ 79 ផ្លូវចែងណាន   
2797-7252
 

ហាងឌិងស៊ាង
អាស័ដ្ឋានលេខ 3 ចក្រផ្លូវ 27 ផ្លូវលេខ 22 ផ្លូវហ្វិនទឺរ      
2797-4905
 
 
ភោជនីយដ្ឋានផ្កាឈូកខ្ញៀវម្ហូបបួស    
អាស័ដ្ឋានលេខ 296 ខ័ណ្ឌទី 4 ផ្លូវឈិនកុង
2796-6532
 
 
ស្រុកកំណើតនៅអឺរ៉ុបឆាលឿន     
អាស័ដ្ឋានលេខ 8 ចក្រផ្លូវលេខ 591 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវណីហ៊ូរ      
2627-4720
0928-593802
 

នំចំណិតមីលីស្លឹកខ្ទឹម    
អាស័ដ្ឋានលេខ 23 ផ្លូវ គ័ងម៉ីងខាងមុខ       
0983-133933
 
 
ហាងតែហុងកុង    
អាស័ដ្ឋានលេខ 22 ផ្លូវ ជុងទឺរ 
8732-2136
 
 

ស្លឹកមាសសាច់សាស៊ីវចិនហុងកុង
អាស័ដ្ឋានលេខ 311 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវ ហឺរភីងតុង     
2755-3997
 

ហាងសាច់សាស៊ីវចិនហុងកុងថ្មី     
អាស័ដ្ឋានលេខ 794 ខ័ណ្ឌ 4 ផ្លូវប៉ាក់ទឺរ
2788-5514
0981-139935
 
 

ហាងសាច់សាស៊ីវលានហ័រម៉ាកាវ    
អាស័ដ្ឋានលេខ 148 ផ្លូវឆុងយ៉ាំង   
2788-3658
0975-670628
 

ម្ហូបវៀតណាមអាឈួច  
អាស័ដ្ឋានលេខ 8 ជាន់ទី 1 ចក្រផ្លូវ 44 ផ្លូវស៊ីងចុង
0913-271329
 
 

ម្ហូបចិន

នំចៀនប៉ាក់ជីរ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 221 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវប៉ាក់ទឺរ    
2577-2938
 

ហាងអាហារពេលព្រឹករ៉ូលីនម៉ីអឺម៉ី 
អាស័ដ្ឋានលេខ 24 ចក្រផ្លូវលេខ 83 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវ ជីរឡុង   
2765-2301
 
 

គាវស្រស់អ៊ុនចូវ     
អាស័ដ្ឋានលេខ 13 ចក្រផ្លូវលេខ 6 ផ្លូវលេខ 395 ខ័ណ្ឌទី 4 ផ្លូវស៊ីងអ៊ីក
2758-8753
 
 

មីសាច់គោបរទេស
អាស័ដ្ឋានលេខ 403 ផ្លូវ ស៊ីងស៊ីលីជីរលីង
2585-3303
0939-667883
 
 

ហាងអាហារពេលព្រឹកម៉ីអឺម៉ី  
អាស័ដ្ឋានលេខ 42 ជាន់ទី 1 ចក្រផ្លូវលេខ 137 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវ ស៊ីងសិនលីស៊ីងសិនប៉ិ
2521-9479
0952-069828
 
 

ហាងនំចៀនស៊ីងហុង   
អាស័ដ្ឋានលេខ 59 ផ្លូវ ធៀនស៊ែង 
2585-7853
 
 

ហាងនំចៀនស៊ីងឡាន់   
អាស័ដ្ឋានលេខ 15 ចក្រផ្លូវ 12 ផ្លូវ ណានជីងស៊ី      
2522-2116
 
 

ភោជនីយដ្ឋានអ្នកថែរក្សាផ្ទះ     
អាស័ដ្ឋានលេខ 50 ចក្រផ្លូវលេខ 111 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវខាងចូវណាន
住家:2393-7768
店面:3322-2159
 
 
ម្ហូបស៊ែវយ៉ាង 
អាស័ដ្ឋាន ផ្លូវលេខ 113 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវ យ៉ាងយ៉ាលីឆុងឈីងប៉ិ      
0926-252081
 
 

ផ្ទះក្បឿក្រហមសម្លរសាច់ជ្រូក    
អាស័ដ្ឋានលេខ 15 ផ្លូវស៊ីមិនលីណីចែង 
2311-6691
 
 

អយស្ទឺចៀនតុងស៊ឺស៊ុន 
អាស័ដ្ឋានលេខ 104 ផ្លូវសួនបន្លែលីស៊ីឆាំង   
2381-3535
 
 

ពិតជាល្អហាងមី 
អាស័ដ្ឋានលេខ 165 ជាន់ទី 1 ផ្លូវជីងហ័រ
2932-8565
 
 
161 មីសាច់គោ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 161 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវម៉ុកចាក 
2236-3010
0911-290608
 
 
ផ្សារម្ហូបអាហារ       
អាស័ដ្ឋានលេខ 23 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវជៀវច័ង    
2789-2617
 
 
នំចៀនយ៉ុងជីក    
អាស័ដ្ឋានលេខ 100 ចក្រផ្លូវលេខ 16 ខ័ណ្ឌទី 3 ខាំងលីង   
2633-7010
0910-164121
 
 

សាំងជែកចែវ 
អាស័ដ្ឋានលេខ 128 ផ្លូវស៊ីងអាយ 〈ជំហ៊ៀងម៉ាត 7-11〉   
0989-973969
0915-522720
0980-019286
 


ជំនួយសុខភាព      
អាស័ដ្ឋានលេខ 28 ចក្រផ្លូវ 43 ផ្លូវតុងហ៊ូរ      
2632-0632
0985-394601
 
 

បបរគ្រឿងគ័នទូក
ផ្លូវហ្សីស៊ីង ផ្លូវទី ២៩២
0911-229622
 
 
គុយទាវឈីនវេយីមីសាច់គោ 
អាស័ដ្ឋានលេខ 317 ផ្លូវជឺស៊ីង
2858-7429
 
 
ម្ហូបកូរ៉េ
 

ហានតានកូរ៉េ
អាស័ដ្ឋានលេខ 15 ចក្រផ្លូវលេខ 1 ផ្លូវលេខ 78 ខ័ណ្ឌទី ៤ ផ្លូវឡស៊ឹកហ្វូ
2368-0788
 

ភោជនីយដ្ឋានសេអ៊ូលម្ហូបកូរ៉េ      
អាស័ដ្ឋានលេខ 3 ចក្រផ្លូវ 18 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវណីហ៊ូរ 
8792-1705
0987-344-298
 
 

ម្ហូបឥណ្ឌូនេស៊ី


ក្រុមហ៊ុនយ៉ាជៀវ    
អាស័ដ្ឋានលេខ 16-1 ផ្លូវប៉ិភីងស៊ី   
23899945
098-448686
 

ម្ហូបខ្មែរ


ហាងនំបញ្ចុកស៊ែវលីង   
អាស័ដ្ឋានលេខ 3 ចក្រផ្លូវ 6 ផ្លូវលេខ 133 សង្កាត់ទី 4 ផ្លូវណានជីងតុង
0960-540123
 

ម្ហូបចុងតុង


Arabian Nights ការច្នៃប្រឌិតចុងតុង ម្ហូប BBQ   
អាស័ដ្ឋានលេខ 93 សង្កាត់ 6 ផ្លូវស៊ីងអ៊ីក       
2727-1662
0939-638444
 

ម្ហូបអឺរ៉ុប


ម្ហូបអឺរ៉ុបអ៊ីតាលី little Italy    
អាស័ដ្ឋានលេខ 8 ចក្រផ្លូវលេខ 65 ផ្លូវអ៊ុនឆៀន   
0988-551440
 

ម្ហុបចិនវៀតណាម
ភោជនីយដ្ឋានស៊ែវស៊ុកចិនវៀតណាម 
អាស័ដ្ឋានលេខ 139 ផ្លូវណុងអាន  
2585-5269
0903-972918
 
 

ផ្សេងទៀត


ហាងលីកភីង 
អាស័ដ្ឋានលេខ 255 លេខ 39 ខ័ណ្ឌទី2 ផ្លូវយៀនភីងប៉ិ       
2557-5526
0983-840808

 

កសិដ្ឋានសរីរាង្គសួនប៊ូឌី    
អាស័ដ្ឋានលេខ 43 ផ្លូវពីសាន
2790-2397
0935-306232
0922-939140
 

បង្អែមសុទ្ធក្រអូបឆ្ងុយ       
អាស័ដ្ឋានលេខ 69 ផ្លូវ តាថុង
0922-495528
 
 

ភីងធៀនអូ    
អាស័ដ្ឋានលេខ 80 ជាន់ទី 1 ចក្រលេខ 119 ផ្លូវលីងសិនប៉ិ    
2542-0552
0955-092000
 
 

រ៉យ៉ា〈ROYAL〉      
អាស័ដ្ឋានលេខ 5 ផ្លូវ ជឹនស៊ីង 2822-0018
0912-435-768
2364-1310
 
 

បរិភោគនិងផឹក MAISON
បង្អែមធ្វើដោយដៃបារាំង GOURMANDE      
ហាងស៊ីហ៊ូរ៖ អាស័ដ្ឋានលេខ 285 2F/122 បន្ទប់ សង្កាត់ទី 1 ផ្លូវណីហ៊ូរ
ហាងសានម៉ីង៖ អាស័ដ្ឋានលេខ 153 ផ្លូវសានម៉ីង 
0972-803338
 
 

នំសណ្តែកបៃតង៣៣៧
អាស័ដ្ឋានលេខ 493 ជាន់ទី 3 ខ័ណ្ឌទី4 ផ្លូវចុងយ៉ាងប៉ិ
0989-071162
 
 

ហាងមូសាហ្គាយ៉ា    
អាស័ដ្ឋានលេខ 17 ចក្រលេខ 9 ផ្លូវលេខ 293 ជឺស៊ីង     
2858-8733
 
 

ហាងផ្លែប៉ោម
អាស័ដ្ឋានលេខ 15 ចក្រលេខ 27 ផ្លូវលេខ 278 ផ្លូវយ៉ុងជីរ     
0953-951196