ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ក្រុងតៃប៉ី「មានគំរោងផែនការហ៊ួរជីដល់ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសយើង