ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ស្រុក តំបន់វ៉ាន់ហ្វា ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់បង្រៀនតត្រណាត់ ការបង្ហាញលទ្ធផលជូនព័ត៌មាន