ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

“ ផែនការប្រមូលផលនៃចំណូលស្រុកថ្មីដែលរស់នៅទីក្រុងតៃប៉ិ” លទ្ធផលបញ្ចប់នៃការអនុវត្ត