ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

បញ្ជីនៃវគ្គផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការប្រែប្រួលជីវភាពរស់នៅនៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការិយាល័យស្រុកតៃប៉ិក្នុងរយៈពេល 108 ឆ្នាំ (គ្រោងទុក)