ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

នៅឆ្នាំ 2017 ជនអន្តោរប្រវេសន៍ថ្មីទៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់អ៊ីតាលីបានចេញផ្សាយ