ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំផែនការអប់រំជំនាន់ទី 2 សម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍