ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

2017 ទីក្រុងតៃប៉ិប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៃសិក្ខាសាលាសំណើស្តីអំពីថវិកាដែលមានការចូលរួម (ដំណាក់កាលទី 1)