ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

កាលវិភាគថ្មីនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីចំនួន 2018 នាក់របស់ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល (ត្រូវបានបញ្ជាក់)