ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

សាកលវិទ្យាល័យពហុបចេ្ចកវិទ្យាហុងកុងបានទៅពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការសិក្សា "បទពិសោធន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីតៃវ៉ាន់" 0529