ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

នៅឆ្នាំ 2017 នៃវប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ក្នុងស្រុក