ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

អភិបាលក្រុងបានមកចូលរួមភ្លក្សរស់ជាតិម្ហូបនៃ អន្តោប្រវេសន៍-「ម៉ុងជាំង ២០០ម្សៅខ្យង」