ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ទីក្រុងតៃប៉ិនៃសិក្ខាសាលាពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសំណើថវិកាសំរាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី (ដំណាក់កាលទី 2)