ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ឆ្នាំ 2017 ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសំណើថវិកាដែលមានការចូលរួមនៅទីក្រុងតៃប៉ិទៅប្រជាជនមហាសន្និបាត