ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការិយាល័យតំបន់វ៉ាន់ហ្វានៅឆ្នាំ 2017 "ថ្នាក់រៀនកាត់ដេរតត្រណាត់នៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី"