ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

អាគារវ៉ាន់ហ្វានៃប្រជាជនថ្មីនៅថ្ងៃទី 25 ខែ 8 សីហា ឆ្នាំ 107 ចិនតៃវ៉ាន់ ហើយភ្លាមនោះជាងយុទ្ធនាការពហុវប្បធម៍បារាំង