ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1ហាងនំប៉័ងដាក់សាច់លាវលោវថុង劉老太老潼關肉夾饃2022-11-03
2នំប៉ាវធ្វើដោយដៃ ហាងជិនតុងហ៊ូរ 東湖曾家手工包子2022-11-03
3ឈួនស៊ាងផ្ទះសួន 川香園小館2021-12-23
4បងស្រីស៊ួយម្ហូបចិនវៀតណាម水姐中越美食2021-12-23
5ឌីងយាកហុងម្ហូបវៀតណាម 鼎越鴻越南美食館2020-10-20
6MAISON GOURMANDE បង្អែមបារាំងធ្វើដោយដៃផ្ទាល់2019-08-21
7នៅស្រុកកំណើតនៅអឺរ៉ុបម្ហូបឆាលឿនទាន់ចិត្ត 歐之鄉快炒2019-08-21
8ម្ហូបថៃរស់ជាតិដើមកំណើត 泰回味原泰料理2019-08-21
9សាំងជែកចែរ 尚賀甲2017-03-21
10អ៊ីកជិនម្ហូបថៃ-វៀតណាម 毓真泰越美食2017-03-21
11សេនទូរ៉េឡា ហាងលក់ម្ហូបអាហារ 徽姑娘小食堂2016-07-29
12ភោជនីយដ្ឋានសាអឺអ៊ុន 薩爾溫滇緬泰食堂2015-08-24
13ភោជនីយដ្ឋានស៊ូវអឺ 首爾韓食館2015-08-24
14ហាងលក់មីណានប៉ិឆ័នម៉ៅជឺ 川耗子南北麵典2015-08-24
15ភោជនីយដ្ឋានក្ទីងស៊ែង 鼎香小館2015-08-24
16ហាងលក់នំចៀនយ៊ុងជីក 承記鍋貼店2015-08-24
17កសិដ្ឋានសរីរាង្គសួនភូឆីក 菩提園有機農場2015-08-24