ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

“សាលជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃក្រុងតៃប៉ិ” សេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងនៃការខ្ចីប្រើប្រាស់