ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ឆ្នាំ 2016 ស្រុក តំបន់វ៉ាន់ហ្វា "ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់បង្រៀនតត្រណាត់"