ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការតាំងបង្ហាញពីសមិទ្ធិផលសេវាកម្មជួយរកការងារធ្វើដល់ប្រជាជនថ្មីឆ្នាំ១០៣របស់ការិយាល័យសេវាកម្មការងារ