ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

រិយាល័យតំបន់វ៉ាន់ហ័រនៃមូលនិធិអ៊ីកទៀនដែនបានបំរើក្រុមគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី