ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅទីក្រុងតៃប៉ិចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់ថវិកាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបឋម