ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ដំណឹងពីប្រវត្តដើម

លេខរៀងTitlePublish Date
1សម្រាប់ឆ្នាំ 2018 "សិក្ខាសាលាស្តីពីលេខាធិការរដ្ឋសភានៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៅខណ្ឌចុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ (3-31)2018-05-16
2សកម្មភាពជួយសង្គ្រោះមាតាឬបិតារបស់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៃអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី (4-2)2018-05-11
3សម្រាប់ការស្នើសុំដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនចំណូលស្រុកថ្មី "ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីនៃសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-7)2018-05-10
4សំរាប់ការស្នើសុំបង្កើតថ្នាក់បង្កើតសិល្បៈចំពោះអ្មកចំណូរស្រុកថ្មីឆ្នាំ 2018 នៅខណ្ឌវ័នហ័រទីក្រុងតៃប៉ិ សូមស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះចូលរួម(3-21)2018-05-08
5ពត៌មានអំពីស្រុកសឹកលីនទីក្រុងតៃប៉ិ 2018 "ថ្នាក់់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តូចៗ" សូមចុះឈ្មោះ (4-6)2018-05-02
6ទីក្រុងតៃប៉ិតំបន់ស៊ីងអ៊ីកសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 "សិក្ខាសាលាជឿនលឿនថ្មី" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-5)2018-05-01
7ពត៌មានលំអិតខាយភីងនៃសាលាបង្ហាត់ធ្វើម្ហូបអាហារ 2018/4/20 "ម្ហូបតៃវ៉ាន់" សូមចុះឈ្មោះ (4-9)2018-04-28
8ពត៌មានលំអិតនៃមូលដ្ឋានក្រុងតៃប៉ិ "ទីក្រុងទេសចរណ៍" សូមចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ (4-3)2018-04-28
9សំរាប់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅទិសខាងកើយនៃទីក្រុងតៃប៉ិ "ថែរក្សាសម្រាកពេលវេលា" សូមចុះឈ្មោះ (4-8)2018-04-27
10តំបន់វិនសាន ឆ្នាំ 2018「 របាំស្បែកនៃចំណូលស្រុកថ្មីរឿងនិទានខ្នាតតូច」 សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (3-29)2018-04-23
11ពត៌មានសំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ 2018 "លំហាត់រាង្គកាយគ្រួសារ" ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ(3-25)2018-04-21
12សំបុត្រប្រចាំខែប្រចាំខែទ្វេដងនៅតំបន់តៃប៉ិនិងតៃប៉ិថ្មី ដោយឥតគិតថ្លៃ 1280 យន់ចិនតៃវ៉ាន់ ធ្វេីតំណេីរកម្សាន្តដោយបុគ្គលខ្លួនឯង(3-13)2018-04-17
13ពាក្យសុំ "ថ្នាក់ធ្វើម្ហូបអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី" នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ (3-33)2018-04-15
14ពត៌មានសំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសាចំណូលស្រុកថ្មីនៅទីក្រុងតៃប៉ិ នៃសាលាចំណូលស្រុកថ្មី ឆ្នាំ 2018 ថ្នាក់ម្ហូបអាហារនិងថ្នាក់របាំសូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះ (3-30)2018-04-15
15ពត៌មានសំរាប់សមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ ឆ្នាំ 2018 "វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទីផ្សារអ៊ីនធើណែតថ្មី"(3-14)2018-04-15
16សមាគមន៍អង្ការអ៉ីទានពត៌មានសំរាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ 2018 "ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឪពុកម្តាយអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី" ការចុះឈ្មោះ(3-18)2018-04-14
17ពត៌មានសំរាប់ការចុះឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃប៉ិថ្មី(3-26)2018-04-12
18សំរាប់ពត៌មានសមាគមន៍អង្គការមូលនិធិអ៊ីកទាន "ក្រុមគាំទ្រប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍" សូមចុះឈ្មោះ (4-1)2018-04-11
19សមាគមន៍អង្ការអ៉ីទានពត៌មានសំរាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ 2018 នៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់ "ប្រជាជនថ្មីរៀនថ្នាក់ច្រៀងចំរៀងកុមារនៃភាសាចិនហុកគៀននៅប្រទេសតៃវ៉ាន់"(3-20)2018-04-11
20សំរាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនវិទ្យុអប់រំឆ្នាំ 2018សម្រាប់ "ការបណ្តុះបណ្តាលនិងចាក់ផ្សាយវិទ្យុអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី"(3-19)2018-04-11