ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការិយាល័យប៉ិថោវទីក្រុងតៃប៉ិ - នៅឆ្នាំ 2017 តាំងពិព័រណ៍ជាគំនូរនៃជីវចលប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី