ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការសេនីសុំអំពីការបពាក់អំពីការកត់ត្រាកំណត់ហេតុបទឧក្រិដាកមរបស់

វិធីស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់អំពីកំណត់ហេតុបទល្មើឧក្រិដ្ឋកម្មពីនគរបាល(ជនសុចរិត)មានអ្វីខ្លះ?