ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ ដាយអាណាឈីការិយាល័យសង្កាត់ស៊ីនអ៊ីក 2723-9777ចុចផ្លាស់លេខ 806
ក្លឹបសិល្បៈថ្មី ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើង ដោយអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី មកពីប្រទេសចិនគឺលោកលីវវៃហួ ដើម្បីណែនាំបងប្អូនស្រីអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីឱ្យរៀនជំនាញគំនូរនិងគំនូរទឹកជួកដោយឥតគិតថ្លៃ។

 ការគូរគំនូរដោយសិស្សនៃក្លឹបសិល្បៈថ្មី