ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សំណួរដែលគេសួរជាទូទៅគេតែងតែសួរអំពីការប្រឡងនិងការអប់រំនៅអនុវិទ្យាល័យ Part2

 ហ៊ូជេវមីង  នៃនាយករដ្ឋបាលអប់រំវិទ្យាល័យយ៉ាំងមីង
ឆ្នាំ110 ការប្រឡងអប់រំមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានបញ្ចប់នៅចន្លោះថ្ងៃទី 15 និង 16 ខែ 5 ឧសភាឆ្នាំ 110 ។ នៅពេលពិភាក្សាគ្នាថា តើត្រូវសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យនិងការអប់រំវិជ្ជាជីវៈ ឬ វិទ្យាល័យមានចំនួន ៥ នៃការប្រឡង  ឪពុកម្តាយនិងកូន ៗ គួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ចូលរៀននៅវិទ្យាល័យ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធី 5 យ៉ាង ដើម្បីចូលទៅសិក្សាៈ
 

  1.  [ប្រភេទទី ១] ការលើកលែងទទួលយកសិស្សចូលរៀនបានមុនគេចំពោះអ្នករស់នៅទីក្រុងតៃប៉ិ  ៖ 5/17~5/18  ផ្តល់បែបបទចុះឈ្មោះដល់សាលាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាក្រុមនៅថ្ងៃខែទី 5/24 នឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃខែទី 5/25 ទៅដល់កន្លែងចុះឈ្មោះ ការបើកឈ្មោះចាប់ឆ្នោត បើកបញ្ជីអ្នកជាប់ឈ្មោះ ហើយនិងសញ្ញេចុះឈ្មោះ។
  2. [ប្រភេទទី ២] ការលើកលែងទទួលយកសិស្សចូលរៀនបានមុនគេចំពោះអ្នករស់នៅទីក្រុងតៃប៉ិ  ៖ នៅ 6/1~6/7  ជាជម្រើសចុះឈ្មោះ. 6/11 ការប្រកាសបែងចែកថ្នាក់  6/15 ទៅដល់កន្លែងចុះឈ្មោះ ការបើកឈ្មោះចាប់ឆ្នោត បើកបញ្ជីអ្នកជាប់ឈ្មោះ ហើយនិងសញ្ញេចុះឈ្មោះ។
  3. ថ្នាក់ជាតិទាំងមូលផ្នែកអ៊ូជាន់ គឺមិនចាំបាច់ប្រឡងនឹងអាចចូលរៀនមុនគេបាន ៖   សរសេរបែបបទចុះឈ្មោះនិងវិញ្ញាបនប័ត្រពិន្ទុទៅសាលារៀន6/3~6/8 ការចុះឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺបំពេញដែលចូលចិត្ត (សូមបំពេញតាមអ៊ិនធរណេតដោយខ្លួនអ្នក) ហើយបញ្ជូនទម្រង់ស្ម័គ្រចិត្តទៅសាលាដើម្បីងាយពិនិត្យ  6/10  សេចក្តីប្រកាសចូលរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត  6/15 ការទទួលឈ្មោះចូលរៀននិងការសញ្ញេចុះឈ្មោះ។
  4. ការទទួលបានកាឈ្មោះចំពោះផ្នែកអ៊ូជាន់ទីក្រុងតៃប៉ិមិនចាំបាច់ប្រឡងអាចចូលរៀនបានមុនគេ ៖ 6/23 បំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលសាលារៀន (កំណត់ត្រឹមបន្ទប់ ១ វិទ្យាល័យចំពោះផ្នែកអ៊ូជាន់) ប្រសិនបើទទួលបានជាប់ឈ្មោះ 7/2 ការប្រជុំពិសេសចំពោះផ្នែកអ៊ូជាន់ នឹងផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះ  7/7  ចំពោះផ្នែកអ៊ូជាន់ទៅទីកន្លែងចុះឈ្មោះនិងបែងចែកថ្នាក់ការសញ្ញេចុះឈ្មោះ។
  5. ការចូលរៀនលើកលែងវិជ្ជាជីវៈនៅវិទ្យាល័យតំបន់ជីរប៉ិមិនចាំបាច់ប្រឡងអាចចូលរៀនបានមុនគេ ៖ 6/17~6/24 បំពេញស្ម័គ្រចិត្តជាផ្លូវការ 6/25  ដាក់ស្នើសំណុំបែបបទចុះឈ្មោះនេះទៅសាលារៀន 7/6 ប្រកាសផល្ធផល 7/8  សញ្ញេចុះឈ្មោះនាពេលព្រឹក។
 
 
ឪពុកម្តាយនិងកូន ៗ ត្រូវសួរខាងក្រុមចុះឈ្មោះសាលារៀនអំពីថ្ងៃផុតកំណត់ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះ បំពេញបែបបទចុះឈ្មោះនិងបំពេញអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត  ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចចូលសាលាបានល្អ។ សូមយកចិត្តទុកដាក់លើកាលបរិច្ឆេទផ្សេងៗ ដែលក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានកែសំរួល ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរីករាលដាលនេះ ។
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រលងចូលនីមួយៗត្រូវស្ថិតក្រោមការសង្ខេប ឬសូមមើលតាមគេហទំព័រ http://12basic.tp.edu.tw