ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស្ថិតិស្តីពីចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ (2024/3)