ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មន្ទីររដ្ឋប្បវេណី ក្រុងតៃប៉ិ បានចាប់ផ្តើមបើកការប្រឡងចូលសញ្ជាតិ ជាសំលេងភាសា ។យើងខ្ញុំរីករាយ នឹងផ្តល់ជំនួយជាភាសាចិនកុកងឺ ចិនតៃវ៉ាន់ និងចិនខឹចែរ ជា ៣ភាសា ដែលបម្រើជូនប្រិយមិត្ត ។សង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់ មានគោលបំណងប្រឡងយកសញ្ជាតិ ។ សំនួរប្រឡងមើលទៅហាក់ដូចជាងាយស្រួល សូមអញ្ចើញប្រិយមិត្ត ចូលរួមប្រឡង ឲ្យបានកុះករ ។