ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឃ្លាំងសំណួរនៃវិញ្ញាសារប្រឡង(ការប្រឡងសរសេរ)ចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋនិងសមត្ថភាពភាសាចិនមូលដ្ឋានសំរាប់បេក្ខជនដែលត្រៀមចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់ សូមទាញយក