ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅក្នុងទីស្តីការរដ្ឋមន្ដ្រី ទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល ទូទាំងពិភពលោក អោយដំណឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតអំពីការវិវត្តន៍នៃ 「ការពិនិត្យសញ្ជាតិ ទៅក្នុងករណីកាល វិភាគបញ្ជីឯកសារបន្ថែមលើ សំណើច្បាប់」សូមអញ្ចើញចូលមើលប្រព័ន្ធ យើងខ្ញុំ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅក្នុងទីស្តីការរដ្ឋមន្ដ្រី ទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល ទូទាំងពិភពលោក អោយដំណឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតអំពីការវិវត្តន៍នៃ 「ការពិនិត្យសញ្ជាតិ ទៅក្នុងករណីកាល វិភាគបញ្ជីឯកសារបន្ថែមលើ សំណើច្បាប់」(គេហទំព័រ:https://www.ris.gov.tw/)វិធី ៖ សូមចូលតាម និង「តាមការស្មើសុំសេវាកម្មលើអ៊ីនធឺណេត」 នៅក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់វិធីពិនិត្យស្មើសុំសញ្ជាតិ ដែលបាត់បង់ ឬវិលប្រឡប់ទៅប្រទេសវិញទាក់ទិន នឹងអត្ថបទទាំងឡាយ មាននៅក្នុងវិភាគកាល ។ សូមអញ្ចើញចូលមើលប្រព័ន្ធ យើងខ្ញុំ ។