ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បម្រើបម្រាស់នៃ(លិខិតបញ្ជាក់ការចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់)និង(ការអធិប្បាយពីចំណុចដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ចំពោះការចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់)ដែលមានបោះពុម្ពជាប្រាំបួនភាសា មានដូចជា ភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុន កូរ៉េ ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម ភូមា ខ្មែរ និងថៃ។

បម្រើបម្រាស់នៃ(លិខិតបញ្ជាក់ការចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់)និង(ការអធិប្បាយពីចំណុចដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ចំពោះការចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់)ដែលមានបោះពុម្ពជាប្រាំបួនភាសា មានដូចជា ភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុន កូរ៉េ ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម ភូមា ខ្មែរ និង ថៃ

សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាសារៀងខ្លួន

ខាងក្រោមភ្ជាប់ទៅកាន់:https://www.ris.gov.tw/app/portal/190