ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នៅក្នុងគេហទំព័រ(កោះរតនសម្បតិ្តស្រុកកំណើតថ្មី)របស់ការិយាល័យអភិវឌ្ឍកំឡាំងពលកម្ម មាន(សៀវភៅណែនាំស្តីពីការរកការងារនិងសិទ្ធិព្រមទាំងប្រយោជន៍កំឡាំងពលកម្មសម្រាប់ភរិយាសញ្ជាតិបរទេស)ដែលមានបោះពុម្ពជាភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាថៃ ភាសាវៀតណាម ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី។សូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន័ថ្មីទាំងអស់ទាញយកមកអាន។

無標題文件

នៅក្នុងគេហទំព័រ「 កោះរតនសម្បតិ្តស្រុកកំណើតថ្មី 」របស់ការិយាល័យអភិវឌ្ឍកំឡាំងពលកម្ម មាន(សៀវភៅណែនាំស្តីពីការរកការងារនិងសិទ្ធិព្រមទាំងប្រយោជន៍កំឡាំងពលកម្មសម្រាប់ភរិយាសញ្ជាតិបរទេស)ដែលមានបោះពុម្ពជាភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាថៃ ភាសាវៀតណាម ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី។សូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន័ថ្មីទាំងអស់ទាញយកមកអាន។

តំណភ្ជាប់វែបសាយមានដូចខាងក្រោម:http://pro.udnjob.com/html2/udnjob/promote/lai/2014/140220/web/index.html