ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យកិច្ចការឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១ខែមករាឆ្នាំ១០៣តៃវ៉ាន់តទៅនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយជា

ដើម្បីធ្វើអោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មប្រឹក្សាសម្រាប់ជនបរទេសនិងប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីអោយមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនោះ ចាប់ពី១ខែមករាឆ្នាំ១០៣តៃវ៉ាន់តទៅ「បណ្តាញបម្រើសេវាកម្មប្រឹក្សាសម្រាប់ស្វាមីភរិយាប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីដែលមានលេខ0800-088-885」និង「បណ្តាញបម្រើសេវាកម្មប្រឹក្សាពីជីវិតសម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅតៃវ៉ាន់ដែលមានលេខ0800-024-111」នៃ ការិយាល័យកិច្ចការឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយទៅជា「បណ្តាញបម្រើសេវាកម្មប្រឹក្សាពីជីវិតសម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅតៃវ៉ាន់ ដែលមានលេខ0800-024-111」 ដែលមានតួនាទីផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាសាកសួរពត៍មានដែលទាក់ទងប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងជនបរទេស។
អ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់សេវា ខ្លឹមសារសេវកម្ម ភាសានិងពេលដែលផ្តល់សេវានេះមានដូចខាងក្រោម៖
អ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់សេវា ៖ជនបរទេសដែលជិតមកដល់ឬបានរស់នៅលើដឹកដីតៃវ៉ាន់រួចរាល់ហើយ(រាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី)។
ខ្លឹមសារនៃសេវាកម្ម៖ ផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាដល់ជនបរទេសដែលនូវការសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្គមថ្មីព្រមទាំងតម្រូវការផ្សេងៗក្នុងរស់នៅតៃវ៉ាន់ ដូចជាទិដ្ឋាការ ការស្នាក់នៅ ការធ្វើការ ការអប់រំវប្បធម៌ ពន្ធ ការថែសុខភាព ចរាចរណ៍ សេវាកម្មរកការងារ សុខាភិបាល សុវត្ថិភាពបុគ្គល ការចញ្ចឹមអប់រំកូនចៅ ទំនាក់ទំនងប្រៃសនីយ៍ទូរស័ព្ទ សេវាកម្មជំនួយសង្គម ការសាកសួរប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ សេវាកម្មបកប្រែ ទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសេវាកម្មដែលទាក់ទិននឹងពត៍មានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗទៀត។
ភាសានៃសេវាកម្ម៖ មានភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុន វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ និងខ្មែរ។
ពេលបម្រើសេវាកម្ម៖
ចំពោះភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុនមានបម្រើជូន២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ពេញមួយឆ្នាំគ្មានពេលសម្រាក។
ចំពោះភាសាវៀតណាម មានបម្រើរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ(លើកលែងថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងទៀត)ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច។
ចំពោះភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃនិងខ្មែរ មានបម្រើរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ(លើកលែងថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងទៀត)ចាប់ពីម៉ោង១ថ្ងៃដល់ម៉ោង៥ល្ងាច។