ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ដើម្បើលើកទឹកចិត្តជនបរទេសដែលរស់នៅក្រុងយើងអោយចូលរួមការប្រឡងចូលសញ្ជាតិដែលរៀបចំដោយការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុង យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូននូវវត្ថុអនុស្សាវីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់អ្នកដែលមកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រឡងទាំងអស់។

ដើម្បើលើកទឹកចិត្តជនបរទេសដែលរស់នៅក្រុងយើងអោយចូលរួមការប្រឡងចូលសញ្ជាតិដែលរៀបចំដោយការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុង មុនថ្ងៃទី១០រៀងរាល់ខែជនបរទេសទាំងអស់អាចធ្វើការចុះឈ្មោះនៅកន្លែងជិតខ្លួនដើម្បីចូលរួមធ្វើការប្រឡងចូលសញ្ជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៥រៀងរាល់ខែ នៅគ្រប់ការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍នៃខ័ណ្ឌនីមួយៗ។ចំពោះពត៍មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់ ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល ដែលមានទូរស័ព្ទលេខ ២៧២៥៦០៦៥ ឬការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍នៃខ័ណ្ឌនីមួយៗ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រឡងទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវវត្ថុ អនុស្សាវីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ ។