ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

(ស្តង់ដាប្រឡងសមត្ថភាពភាសាចិននិងចំណេះដឹងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់ជនដែលត្រូវចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់) បកជាភាសាអង់គ្គេស。(6-2)