ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ភោជនីយដ្ឋានយៀកស៊ែង

លក្ខណៈពិសេស:ម្ហូបអាហារវៀតណាម
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 34 ផ្លូវហ្វិនឆាង
ទូរស័ព្ទ:(02)2832-2568
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-15:00、17:00-21:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2008
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ប្រទេសវៀតណាម

越之鄉美食館