ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មីលៀវ ម្ហូបវៀមណាម

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 81 ផ្លូវ 40 ផ្លូវទី4 វិថីយ៉ុងទឺរ
ទូរស័ព្ទ:(02)2886-7252
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-21:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2009
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:វៀតណាម

梅卿越南料理