ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីកនែងៀបងូចសាកសួរ

​ពេលវេលាសេវាកម្មៈចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០
 

អង្គភាព

ខ្លឹមសារ

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្ម

មន្ទីរសង្គមកិច្ច

ការជួយឧបត្ថម្ភសោហ៊ុយថែទាំសុខភាពដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត១៦១០-១៦១២

សេវាកម្មព្យាបាលនៅពេលបុត្រាបុត្រីរីកលូតលាស់យ៉ាងយឺត

(០២)២៧៥៦៨៨៥២

ផែនការអំពីការជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្របំរើអាណិកជនថ្មីនៅក្នុងវិស័យភេទ

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត៦៩៦៩-៧១

មន្ទីរអប់រំ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីការចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាជាតិ សិក្ខាសាលាសំរាប់សកលវិទ្យាល័យសមាគមជាដើម

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតែ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត១២១៦

មន្ទីរសុខភិបាល

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីការជួយឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដូចជាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូតកូននិងការថែទាំសុខភាព

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត៧១១៨

មន្ទីរពលកម្ម

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ

(០២)២៨៧២១៩៤០ត២១៤、២៨៨

សេវាកម្មរកកាងរងារ

23085231ត716(សញ្ជាតិបរទេស)
23085231ត703(ដីគោកចិន)

មន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋាន

សញ្ជាតិ ច្បាប់អត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត៦២៦១

ផ្នែកផែនការ

ការបូកសរុបនិងវិភាគចំពោះស្ថានភាពចំនួនអាណិកជនថ្មីស្វែងរកការងារនិងអប់រំលើវប្បធម៌និងបណ្តុះបណ្តាលបុត្រាបុត្រី

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)7632

លេខាធិការដ្ឋាន

សេវាកម្មពិគ្រោះលើច្បាប់

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត៦១៦២

មន្ទីរវប្បធម៌

ការជួយឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពសិល្ប

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត៣៥២៧

មន្ទីរទេសចរណ៍

ទីកន្លែងកំសាន្តនិងម្ហូបអាហារនិងរមណីដ្ឋាន

១៩៩៩(ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េតេ០២-២៧២០៨៨៨៩)ត៣៣៤៣

មន្ទីរនគរបាល

ផ្នែកកិច្ចការបរទេសមន្ទីរនគរបាល (លិខិតបញ្ជាក់មនុស្សសុចរិត)

០២-២៣៨១-៧៤៩៤ ០២-២៣៧៥-២១០៥

ក្រុមនគរបាលការពារស្ត្រីនិងកុមារ

០២-២៧៥៩-២០១៦ ២៧៥៩-០៨២៧

ផ្នែកហ្វឺកហ្វឺនអ្នករាជការ

ការឆែកមុខវិជ្ជារបស់សកលវិទ្យាល័យ eក្រុងតៃប៉េ

២៩៣២-០២១២ត៥៥២សាលាខ័ណ្ឌនិមួយៗនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េ
 

អង្គភាព

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្ម

សាលាខ័ណ្ឌសងសាន sōng shān

៨៧៨៧-៨៧៨៧

សាលាខ័ណ្ឌស៊ីនយី xìn yì

២៧២៣-៩៧៧៧

សាលាខ័ណ្ឌតាអាន dà ān

២៣៥១-១៧១១

សាលាខ័ណ្ឌជុងសាន zhōng shān

២៥០៣-១៣៦៩

សាលាខ័ណ្ឌជុងជេង zhōng zhèng

២៣៤១-៦៧២១

សាលាខ័ណ្ឌតាធុង dà tóng

២៥៩៧-៥៣២៣

សាលាខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា wàn huá

២៣០៦-៤៤៦៨

សាលាខ័ណ្ឌវឹនសាន wén shān

២៩៣៦-៥៥២២

សាលាខ័ណ្ឌណានកាំង nán gǎng

២៧៨៣-១៣៤៣

សាលាខ័ណ្ឌណេតហួរ nèi hú

២៧៩២-៥៨២៨

សាលាខ័ណ្ឌស៊ីលីន shì lín

២៨៨២-៦២០០

សាលាខ័ណ្ឌប៉េធង běi tóu

២៨៩១-២១០៥