ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យភូមិសង្កាត់នីមួយៗ

​ពេលវេលាសេវាកម្មៈ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ០៩ៈ០០ ដល់ម៉ោង ១៧ៈ០០
 

អង្គភាពេៈ

មន្ទីរសង្គមកិច្ច

ខ្លឹមសារ

ការជួយឧបត្ថម្ភថវិការថែទាំសុខភាពដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៦១០-១៦១២

សេវាកម្មព្យាបាលនៅពេលបុត្រាបុត្រីរីកលូតលាស់យ៉ាងយឺត

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្មៈ

(០២)២៧៥៦៨៨៥២

ផែនការអំពីការជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្របំរើអាណិកជនថ្មីនៅក្នុងវិស័យភេទ

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៦៩៦៩-៧១

អង្គភាពេៈ

មន្ទីរអប់រំ

ខ្លឹមសារ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីការចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាជាតិ សិក្ខាសាលាសំរាប់សកលវិទ្យាល័យសមាគមជាដើម

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្មៈ

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ១២១៦

អង្គភាពេៈ

មន្ទីរសុខភិបាល

ខ្លឹមសារ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីការជួយឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដូចជាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូតកូន និងការថែទាំសុខភាព
លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្មៈ

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ ) ចុចតភ្ជាប់លេខ ៧១១៨

អង្គភាពេៈ
មន្ទីរពលកម្ម

ខ្លឹមសារ

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ

(០២)២៨៧២១៩៤០ត២១៤、២៨៨

សេវាកម្មរកកាងរងារ

23085231ត716 (សញ្ជាតិបរទេស)
23085231ត703 (ដីគោកចិន)

អង្គភាពេៈ
មន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋាន

ខ្លឹមសារ

សញ្ជាតិ ច្បាប់អត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្មៈ
១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៦២៦១

អង្គភាពេៈ
ផ្នែកផែនការ

ខ្លឹមសារ

ការបូកសរុបនិងវិភាគចំពោះស្ថានភាពចំនួនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីស្វែងរកការងារ និងអប់រំលើវប្បធម៌ហើយនិងបណ្តុះបណ្តាលបុត្រាបុត្រី

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្មៈ

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៧៦៣២

អង្គភាពេៈ
លេខាធិការដ្ឋាន

ខ្លឹមសារ

សេវាកម្មពិគ្រោះលើផ្លូវច្បាប់

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៦១៦២

អង្គភាពេៈ
មន្ទីរវប្បធម៌

ខ្លឹមសារ

ការជួយឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពសិល្ប

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៣៥២៧

អង្គភាពេៈ
មន្ទីរទេសចរណ៍

ខ្លឹមសារ

ទីកន្លែងកំសាន្តនិងម្ហូបអាហារនិងរមណីដ្ឋាន

១៩៩៩ ( ទីក្រុងតៃប៉ិ និងខេត្ត  ០២-២៧២០៨៨៨៩ )​  ចុចតភ្ជាប់លេខ ៣៣៤៣

អង្គភាពេៈ

មន្ទីរនគរបាល

ខ្លឹមសារ

ផ្នែកកិច្ចការបរទេសមន្ទីរនគរបាល (លិខិតបញ្ជាក់មនុស្សសុចរិត)

០២-២៣៨១-៧៤៩៤ ០២-២៣៧៥-២១០៥

ក្រុមនគរបាលការពារស្ត្រីនិងកុមារ

០២-២៧៥៩-២០១៦ ២៧៥៩-០៨២៧

អង្គភាពេៈ
ផ្នែកហ្វឺកហ្វឺនអ្នករាជការ

ខ្លឹមសារ

ការឆែកមុខវិជ្ជារបស់សកលវិទ្យាល័យ e ក្រុងតៃប៉ិ

២៩៣២-០២១២ត៥៥២សាលាខ័ណ្ឌនិមួយៗនៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិ
 

អង្គភាព

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្មៈ

សាលាខ័ណ្ឌស្៊ងសាន sōng shān

៨៧៨៧-៨៧៨៧

សាលាខ័ណ្ឌស៊ីនអ៊ីក xìn yì

២៧២៣-៩៧៧៧

សាលាខ័ណ្ឌតាអាន dà ān

២៣៥១-១៧១១

សាលាខ័ណ្ឌជុងសាន zhōng shān

២៥០៣-១៣៦៩

សាលាខ័ណ្ឌជុងជឹង zhōng zhèng

២៣៤១-៦៧២១

សាលាខ័ណ្ឌតាថុង dà tóng

២៥៩៧-៥៣២៣

សាលាខ័ណ្ឌវ័នហ័រ wàn huá

២៣០៦-៤៤៦៨

សាលាខ័ណ្ឌហ្វិនសាន wén shān

២៩៣៦-៥៥២២

សាលាខ័ណ្ឌណានកាំង nán gǎng

២៧៨៣-១៣៤៣

សាលាខ័ណ្ឌណីហ៊ូរ nèi hú

២៧៩២-៥៨២៨

សាលាខ័ណ្ឌស៊ីលីន shì lín

២៨៨២-៦២០០

សាលាខ័ណ្ឌប៉ិថោវ běi tóu

២៨៩១-២១០៥