ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការសនាក់នៅជាបណេតាះអាសនននិងសនាក់នៅជាអចិន្រេតយ៍ជនជាតិបរទេស

កិច្ចការទាក់ទងអំពីការឈប់នៅ ស្នាក់នៅនិងតាំលំនៅដ្ឋានរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី បានផ្ទេរឲ្យនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំដោះស្រាយ សូមទស្សនាមើល វែបសាយពាក់ព័ន្ធ ៖
កិច្ចការទាក់ទងអំពីការឈប់នៅ ស្នាក់នៅនិងតាំលំនៅដ្ឋានរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី បានផ្ទេរឲ្យនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំដោះស្រាយ សូមទស្សនាមើល         វែបសាយពាក់ព័ន្ធ ៖
https://www.immigration.gov.tw/