ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វីដេអូឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយពី(ការណែនាំមើលថែអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងការអោយតម្លៃលើពហុវប្បធម៌ដែល)របស់ការិយាល័យឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ