ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វីដេអូឃ្លីបស្តីអំពីផ្លែផ្កានៃកម្មវិធី「ការជួបជុំបិទវគ្គសិក្សាសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីឆ្នាំ២០១៣」