ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កុមារអាចចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកសួតដោយឥតបង់ប្រាក់ទេ?ដោយសារតែធ្វើការនៅដី

(១)ចាប់ពីថៃ្ងទី២ខែ១ឆ្នាំ២០១២តទៅកុមារដែលមានអាយុពី១ដល់៥ឆ្នាំហើយមានប័ណ្ណ
ជំនួយខាងសុខាភិបាលសំរាប់កុមារអាយុពី០ដល់៦ឆ្នាំដែលចេញដោយមន្ទីរសុខាភិបាលអាចទៅមន្ទីរពេទ្យដែលកំណត់ដើម្បីចាក់វ៉ាកសាំងក្រុមបាក់តេរីរលាក់សួតដោយឥត
បង់ប្រាក់ប៉ុនែ្តថ្លៃយកលេខនិងថ្លៃពិគ្រោះជម្ងឺត្រូវទូទាត់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះសើ្នសុំទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពចាក់វ៉ាកសាំងហើយអាចសន្សំសំចៃលុយ។(កំណត់សំ
គាល់ៈបេក្ខភាពចាក់វ៉ាកសាំងដោយឥតបង់ប្រាក់ដែលផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពគឺកុមារដែលមានអាយុក្រោម៥ឆ្នាំហើយចំណូលទាបនិងមធ្យម)
(២)នៅក្នុងគំរោងជំនួយខាងព្យាបាលសំរាប់កុមារនៅក្រុងតៃប៉េផ្តល់ជំនួយមួយចំណែក
អំពីថៃ្លពិគ្រោះជម្ងឺ ពិគ្រោះជម្ងឺជាបន្ទាន់
ដេកនៅមន្ទីរពេទ្យនិងត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាដើមដល់កុមារដែលមានអាយុពី០ដល់៦ឆ្នាំហើយប្រសូត៣ដងហើយមិនទទួលឥទ្ធិពលពីទីលំនៅ។