ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សូមសួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលរួមប្រព័ន្ធធានាសុខភាព?

១.របៀបចូលរួមប្រព័ន្ធសុខាភិបាលៈ
(១)បើលោកអ្នកអត់មានការងារធ្វើប៉ុនែ្តអ្នកផ្គូផ្គងឬមនុស្សដែលជាប់សាច់ឈាមមានកា
រងារធ្វើ
ដូចេ្នះអាចទៅអង្គភាពធានាសុខាភិបាលរបស់អ្នកផ្គូផ្គងឬមនុស្សដែលជាប់សាច់ឈាម
ហើយចាត់ចែងការងារធានាសុខាភិបាលក្នុងនាមជាញាតិសន្តាន។
(២)
បើលោកអ្នកអត់មានការងារធ្វើប៉ុនែ្តអ្នកផ្គូផ្គងឬមនុស្សដែលជាប់សាច់ឈាមក៏អត់មាន
ការងារធ្វើដែរ អាចទៅសាលាឃុំ(ខ័ណ្ឌ ក្រុង សង្កាត់ )ជុំវិញផ្ទះចាត់ចែងការងារ
ធានាសុខាភិបាល។
២.ចំពោះបេក្ខភាពធានាសុខាភិបាលនិងថ្លៃធានាសុខាភិបាលពិស្តារជាដើមអាចសាកសួរទៅកាន់មន្ទីរធានាសុខាភិបាលកណ្តាលនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលទីស្តីការ
គណរដ្ឋមន្រ្តីតំបន់កោះតៃវ៉ាន។(០២-២៧០៦៥៨៦៦)