ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រោយមានផ្ទៃពោះរួចអាចស្នើសុំជំនួយដែរឬទេ?

ក្រោយមានផ្ទៃពោះរួចអាចស្នើសុំជំនួយដែរឬទេ?
ប្រការជួយឧបត្ថម្ភដល់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះរបស់អាណិកជនថ្មីដែលអ្នកផ្គូផ្គងរបស់គាត់មាន
សញ្ជាតិនៅក្រុងតៃប៉េដូចខាងក្រោមៈ
(១)ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាដោន-សហនិមិត្តហេតុ(Down
syndrome)របស់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះរយៈពេលមានផ្ទៃពោះពី៩ដល់១៣សប្តាហ៍ជួយឧបត្ថម្ភ
២២០០យាន់ប្រាក់តំបន់
តៃវ៉ាន(ថ្លៃត្រួតពិនិត្យសុខភាព)ឬរយៈពេលមានផ្ទៃពោះពី១៤ដល់២០សប្តាហ៍ជួយឧប
យ។
ត្ថម្ភ១០០០យាន់ប្រាក់តំបន់តៃវ៉ាន(ថ្លៃត្រួតពិនិត្យសុខភាព)ប៉ុនែ្តជួយឧបត្ថម្ភប្រការតែមួ
(២)ផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យការទុកតំណមរតកមុនពេលប្រសូតនិងសេវាកម្មពិគ្រោះអំ
ពីការទុកតំណមរតកៈស្រ្តីមានផ្ទៃពោះដែលចាត់ទុកថានៅពេលប្រសូតមានគ្រោះថ្នាក់
អាចជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់២០០០ប្រាក់តៃវ៉ាន(ថ្លៃវិភាគនិងត្រួតពិនិត្យទឹកភ្លោះ)។
(៣)ថ្លៃត្រួតពិនិត្យមុនពេលអាណិកជនថ្មីប្រសូតហើយមិនទាន់ចូលរួមប្រព័ន្ធធានាសុខ
ភាពនិងមិនចូលសញ្ជាតិតំបន់កោះតៃវ៉ាន ប្រសូតម្តងជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនបំផុត៥ដង
មួយដង៦០០យាន់ប្រាក់តៃវ៉ាន។
(៤)ការជួយឧបត្ថម្ភខាងការត្រួតពិនិត្យក្រុមបាក់តេរីដែលបណ្តាលអោយឆ្លងឬឈឺធុនB
ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគ្រប់៣៥សប្តាហ៍ហើយមិនទាន់ដល់៣៨សប្តាហ៍មួយនាក់ជួយឧ
បត្ថម្ភ៥០០ប្រាក់តៃវ៉ាន។