ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អ្នកហូបបួសពិសេសយូណាន 和順鄉雲南特色素食

អាស្រ័យដ្ឋាន:លេខ ៤៦ ផ្លូវ ៥ ផ្លូវ ១៤៧ ខណ្ឌទី ១ ផ្លូវជីឡុង
ទូរស័ព្ទ:(02)2767-2016
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:30-14:00 17:00-21:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2015
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនដីគោក

អ្នកហូបបួសពិសេសយូណាន