ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អ៊ូទីងយៀកហ្វុង ហាងវៀតណាមលក់ម៉ី 武鼎越豐越南麵食館

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 2 ផ្លូវ 167 ច្រក 30ផ្លូវយ៉ុងជីរ
ទូរស័ព្ទ:(02)2764-9696
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-15:00, 17:30-21:00 រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចន្ទឈប់សំរាក
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:1999
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:សញ្ញាតិវៀតណាម

អ៊ូទីងយៀកហ្វុង ហាងវៀតណាមលក់ម៉ី