ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មីគុយទាវសាច់គោចិនខិក梁雪蘭牛肉麵館

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 277 ជាន់ទី 1 ផ្លូវលេខ 150 ខ័ណ្ឌទី 5  ផ្លូវ ស៊ីងអ៊ីក សង្កាត់សាន់លី

ទូរស័ព្ទ:(02)2722-5790

ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00~14:30

បិទនៅថ្ងៃអាទិត្យ

ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2019

ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:ចិនដីគោក


ហាងគុយទាវសាច់គោឡាំងសេវឡាន់