ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងតែចិនហុងកុង 香港仔茶水舖

អាស្រ័យដ្ឋាន:លេខ ២២ ផ្លូវចុងទឺរ
ទូរស័ព្ទ:(02)8732-2136
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:08:00-20:00 បើកពេញមួយឆ្នាំ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2017
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនហុងកុង

ហាងតែចិនហុងកុង