ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅមន្ទីរជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី

បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅមន្ទីរជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី
臺北市新移民會館志工人員報名表